Tổng quan về báo cáo tài chính

0
660
   
 

Như chúng ta đã biết tầm quan trọng của BCTC đối với nhà đầu tư. Để đọc “hiểu” báo cáo tài chính hay sâu xa hơn là hiểu về doanh nghiệp thông qua các khoản mục trên BCTC thì cần một chút nỗ lực của mỗi nhà đầu tư. Để đọc BCTC thì chúng ta cần có hiểu biết về các nguyên tắc kế toán, ở Việt Nam thì các nguyên tắc kế toán được quy định bởi Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên để “hiểu” báo cáo tài chính chúng ta cần phải hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngành xây dựng, BĐS, sản xuất, thương mại – bán lẻ… sẽ khác nhiều khác biệt về tỷ trọng các khoản mục trong BCTC. BCTC của Ngân hàng, CT Chứng khoán được quy định riêng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy có sự khác nhau về tỷ trọng các khoản mục trong báo cáo tài chính, về các trình bày các khoản mục nhưng để đọc hiểu báo cáo tài chính thì theo kinh nghiệm của dautuwinwin keyword quan trọng là chúng ta tìm hiểu kỹ về các khoản mục có tỷ trọng lớn và sự dịch chuyển của chúng qua các kỳ trong bản BCTC.

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp các thông tin liên quan tới tình hình tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ, nguồn vốn, kết quả kinh doanh…

BCTC thường được công bố vào cuối kỳ kế toán (cuối quý và cuối năm).

Nội dung báo cáo tài chính bao gồm:

  • Thông tin về doanh nghiệp
  • Báo cáo ban điều hành
  • Báo cáo soát xét và ý kiến của kiểm toán viên
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Để đọc hiểu báo cáo tài chính chúng ta cần trả lời những câu hỏi sau:

`1. Tài sản của công ty có giá trị bao nhiêu? chúng chủ yếu tồn tại dưới dạng nào? Đất đai, nhà xưởng máy móc hay hàng tồn kho….

2. Tài sản của công ty được tài trợ chủ yếu bởi những nguồn nào? Ngồn vốn cổ phần, đi vay, haychiếm dụng từ đối tác hoặc kết hợp từ các nguồn trên?

3. Khả năng sinh lời của những tài sản này như thế nào? Một khoản đầu tư tốt là khoản đầu tư đem lại lợi nhuận cao hơn chi phí sử dụng nguồn vốn để tải trợ cho những tài sản đó. Để đánh giá hiệu quả những tài sản đó chúng ta cần ước tính lợi nhuận của chúng tạo ra.

4. Mức độ rủi ro của những tài sản đó là bao nhiêu, và chúng ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

VD: Bảng báo cáo tài sản của CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Nguồn: cafef

Trong bảng cáo cái tài sản của PNJ từ năm 2015 đến 2018 chúng ta thấy rằng tỷ trọng hàng tồn kho (HTK) của PNJ là nhiều nhất chiếm hơn 70% tổng tài sản và 90% tài sản ngắn hạn, sau đó là đến tài sản cố định (TSCĐ). Vì vậy khi đọc BCTC của PNJ chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào HTK và TSCĐ và sự chuyển dịch của chúng qua các kỳ để xem sự vận động của doanh nghiệp qua các kỳ. Để đánh giá được sự chuyển dịch đó chúng ta cần liên kết với báo cáo KQKD, LCTT, thuyết minh BCTC và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ là các khoản mục có giá trị nhỏ nhưng có tác động lớn như thuế, hoặc giá trị lớn những không được thế hiện hết qua báo cáo tài chính như quyền sở hữu đất, thương hiệu… Nhưng khi chúng ta thành thạo những nguyên tắc cơ bản của việc đọc BCTC thì vấn đề phức tạp hơn chúng ta cũng sẽ có câu trả lời.

VD: Báo cáo nguồn vốn của CTCP Xây dựng conteccons (CTD)

Nguồn: cafef

Báo cáo nguồn vốn của CTD từ năm 2015 đến 2018 có thể thấy rằng nguồn vốn để hình thành tài sản của CTD chủ yếu từ vốn chủ sở hữu vào chiếm dụng của các đối tác. Chúng ta cần theo dõi sự dịch chuyển của các khoản lớn qua các kỳ để thấy được sự dịch chuyển của doanh nghiệp.

Đó là những câu hỏi quan trọng cần trả lời sau khi đọc BCTC để hiểu BCTC và sâu xa hơn là hiểu sự dịch chuyển của doanh nghiệp qua các kỳ.