Thị trường vẫn trong Sideway – SCS

0
393
   
 

𝐆𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟑𝟏/𝟎𝟖 – 𝟒/𝟎𝟗: 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐒𝐢𝐝𝐞𝐰𝐚𝐲

Thị trường chạm ngưỡng kháng cự tương đối mạnh ở vùng giá 880 (do vùng giá này trước đó có khối lượng giao dịch tương đối lớn). Khiến có chỉ số vnindex gặp nhiều khó khăn khi bứt phá, và có thể điều chỉnh nhẹ một vài phiên. Tuy nhiên đánh giá chung thị trường đang ở giai đoạn Sideway tích cực, khi dòng tiền vào tương đối tốt và luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.

𝐒𝐂𝐒 – 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜

Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tác động của tình hình dịch bệnh lên KQKD của SCS trong Q2/2020 nhưng dự báo sẽ không nhiều và doanh nghiệp sẽ nhanh chóng ổn định kinh doanh khi hoạt động sản xuất và nhu cầu hàng hóa được phục hồi do:

– Đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑦 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ.

– 𝐿𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑏𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜̛̉ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 (𝐹𝑟𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑟).

– 𝐶𝑎́𝑐 ℎ𝑎̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑢̀ đ𝑎̆́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ. 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎̃𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̉ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑏𝑎𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐭𝐚̣𝐦 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐝𝐨:

-𝘛𝘢́𝘤 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥-19 𝘭𝘦̂𝘯 𝘴𝘢̉𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰́𝘢 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘴𝘢̂𝘯 𝘣𝘢𝘺 𝘛𝘢̂𝘯 𝘚𝘰̛𝘯 𝘕𝘩𝘢̂́𝘵.

– 𝘊𝘩𝘢̣̂𝘮 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘶̛ 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘶̛̣ 𝘢́𝘯 𝘮𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰́𝘢 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘰𝘢̣𝘯 02.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐂𝐒 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐨̛̀:

– 𝘟𝘶 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘴𝘢̉𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰́𝘢 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘛𝘢̂𝘯 𝘚𝘰̛𝘯 𝘕𝘩𝘢̂́𝘵 – 𝘛𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘰̛̀ 𝘮𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘢̂́𝘵. 𝘊𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉, 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘰𝘢̣𝘯 02 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰́𝘢 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘢̆𝘮 2021, 𝘯𝘢̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘵𝘶̛̀ 200.000 𝘵𝘢̂́𝘯/ 𝘯𝘢̆𝘮 𝘭𝘦̂𝘯 350.000 𝘵𝘢̂́𝘯/ 𝘯𝘢̆𝘮.

𝐒𝐂𝐒 đ𝐚̣𝐭 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐮𝐚 𝐒𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟏𝟕.

Đầu tư Win win

  • Dịch vụ tốt nhất – mức phí rẻ nhất
  • Mở tài khoản miễn phí tại KBSV – Tư vấn đầu tư
  • Hotline/Zalo: 097.997.8068
  • Email: dautuwinwin.vn@gmail.com